Posted on

Norma 14001 a wprowadzenie produktów na nowe rynki

Certyfikat ISO 14001

Norma ISO 14001 wprowadzająca systemowe podejście do zarządzania środowiskowego jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, które chcą podkreślić swoją organizacyjną odpowiedzialność za działania przedsiębiorstwa i ich wpływ na otaczające środowisko oraz spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa wykraczające poza podstawowe, prawne wymagania środowiskowe. ISO 14001 dostarcza przedsiębiorstwom narzędzia w postaci systemu zarządzania środowiskowego, dzięki którym znacznie łatwiej jest osiągać cele środowiskowe i ekonomiczne firmy oparte na dążeniu do redukcji zagrożeń i minimalizowaniu ryzyka działań. Jak się okazuje, norma może być dla przedsiębiorstw nie tylko opcją i praktycznym narzędziem, ale koniecznym do spełnienia wymogiem przed wejściem z produktem na rynki międzynarodowe. Jak wpływa na pozyskiwanie nowych kontraktów i współpracę z zagranicznymi kontrahentami?

Podstawowe wymagania i założenia normy ISO 14001

Norma ISO 14001 wprowadza wymagania dla systemów zarządzania środowiskiem i ma za zadanie wspomagać ochronę środowiska poprzez promowanie idei zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności, identyfikacji zagrożeń oraz eliminacji ryzyka. Założenia normy wskazują na konieczność uwzględniania potrzeb społeczno-ekonomicznych w działaniach przedsiębiorstwa. Sam standard ISO, podobnie jak większość z tej rodziny norm, nie wprowadza konkretnych, bezwzględnych wymagań dotyczących efektów działalności środowiskowej.

Norma jest wskazówką, która ma usprawnić działania na rzecz redukcji negatywnego wpływu na środowisko, podkreślając m.in. konieczność wprowadzenia i podjęcia zobowiązań zawartych w polityce środowiskowej, ciągłego doskonalenia systemu zarządzania czy zaangażowania kierownictwa w planowanie i wdrażanie działań prewencyjnych.

Jak działanie zgodnie z ISO 14001 ułatwia wprowadzanie produktów na nowe rynki?

Jednym ze skutków zastosowania się do wymogów normy ISO 14001 oraz wdrożenia w firmie systemu zarządzania środowiskiem opartego o jej wymagania jest uzyskanie poprawy efektów działalności środowiskowej poprzez zauważenie potrzeby wdrażania najlepszych dostępnych technologii, innowacyjnych technik pracy oraz rozwiązań mających pozytywny wpływ zarówno na ekonomię firmy, jak i bezpieczeństwo jej działań dla środowiska. Z perspektywy wizerunkowej, stosowanie się do wymogów ISO 14001 buduje obraz świadomej firmy podejmującej wszelkie działania w celu eliminacji swojego szkodliwego wpływu na środowisko oraz aktywnego dążenia do zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie działań pro-ekologicznych.

Dla coraz bardziej świadomych konsumentów, coraz silniejszych nacisków na potrzebę dbania o środowisko ze strony politycznej oraz aktywistów, oraz ze strony coraz bardziej odpowiedzialnego rynku, stosowanie się do wymogów ISO 14001 ma ogromne znaczenie. Firmy, które ignorują wymagania normy, nie są w stanie im sprostać lub nie podejmują wystarczających działań w celu identyfikacji i eliminacji zagrożeń środowiskowych mogą mieć sporo problemów ze sprzedażą swoich produktów i wprowadzaniem ich na nowe rynki krajowe oraz międzynarodowe.

Wdrożenie ISO 14001: korzyść dla firmy na rynkach lokalnych i globalnych

Dostosowanie swoich działań do wymogów normy ISO 14001:2018 i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego opartego o wymagania normy może przynieść wiele wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa, zarówno wewnętrznie jak i w wymiarze budowania zewnętrznego wizerunku firmy. Norma okazuje się być w szczególności korzystnym wyborem dla przedsiębiorców z branż o dużej szkodliwości środowiskowej (np. ciężkiego przemysłu), z których perspektywy działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko są obecnie priorytetem. Wśród firm takich zdarza się coraz częściej, że wprowadzenie nowego produktu na rynek lokalny lub międzynarodowy będzie wiązało się z koniecznością uzyskania certyfikatu ISO 14001 i potwierdzenia swojego przygotowania do zadań związanych z ochroną środowiska.

Certyfikat może być wymagany do wygrania przetargów, podpisania umów sprzedażowych, a także nawiązania współpracy z firmami na rynku krajowym i międzynarodowym.

Certyfikat może być wymagany także, że przy uczestnictwie w większym łańcuchu dostaw, gdy pozostali jego uczestnicy posiadają certyfikaty i wymagają zachowania spójności na każdym etapie dostaw i produkcji.

Certyfikat ISO 14001

ISO 14001 umożliwia także wprowadzanie nowych produktów poprzez otworzenie drogi przedsiębiorstwa do różnego rodzaju dotacji i programów finansowania nakierowanych na bezpieczeństwo środowiska. Posiadanie przez firmę certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001 zwiększa także jej szanse na pozytywne wyniki i sprzedaż produktów w przetargach finansowanych ze środków budżetowych i unijnych.